מחירון מנויים

סוג מנויעלות בחודשעלות בחודש כולל חוגים
שנתי יחיד185 ש"ח270 ש"ח
חצי שנתי יחיד240 ש"ח 300 ש"ח
3 חודשים יחיד270 ש"ח 330 ש"ח
חד פעמי חודש ניסיון 300 ש"ח 370 ש"ח

הנחות

מקבל ההטבההנחה באחוזים
השני במשפחה5%
חבר 5%
חייל 5%
גימלאי5%
דילוג לתוכן